یونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

یونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودت
دسته بندی:
چیکید محتوا
یونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

پلاستوفوم عایق حرارت و برودت یا یونولیت ماده سفید رنگی است و متخلخلی ست که گاه به اشتباه آن را کائوچو یا آکاچو می نامند.

یونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودتیونولیت و پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

چگونگی تهیه یونولیت یا پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

برای تهیه این ماده باید 22 میلی لیتر آب مقطر را در 36 میلی لیترمحلول سدیم فسفات 10 درصد را یک بالن بریزید و روی هم زن مغناطیسی قرار دهید و با سرعتی حدود 100 در 60 دور در دقیقه هم بزنید.

بعد از مدتی بهتر است 6 میلی لیتر آب مقطر دیگر به اضافه 75 میلی لیتر کلسیم کلرید 10 درصد را در طول مدت 30 دقیقه به وسیله قیف جداکننده، به بالن اضافه کنید. بعد از این کار کلسیم فسفات تشکیل می شود و برای پخش مونومر در محیط کاربرد دارد.

بعد از آن مخلوط را داخل آب 90 درجه گذاشته و دما را تا پایان عملیات ثابت نگه دارید.

اگر شما مخلوطی با ترکیب 10 میلی لیتر مونومراسیون و 4 گرم بنزوئیل را در ده دقیقه به ترکیب قبلی اضافه کنید دو ساعت بعد می توانید پلی استایرن به دست آمده را روی قیف صاف کنید و به همراه آب در اتو خشک نمایید.

خاصیت یونولیت یا پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

هوای حبس شده بین سلول ها در واقع بیش از نود درصد پلاستوفوم ها را تشکیل می دهد که همین امر باعث ایجاد موادی عایق می گردد.

می توان گفت که هوا بهترین عایق حرارت و صدا می باشد. به همین منظور از پلاستوفوم ها برای عایق کردن ساختمان در برابر سرما، گرما، صدا استفاده می شود و سبک می باشد. علاوه بر این به دلیل خاصیت ضربه گیری در بسته بندی ها نیز استفاده از پلاستوفوم ها حرف اول را می زنند.

علاوه براین از دیگر کاربردهای پلاستوفوم می توان کاربردهای کشاورزی، ورزشی و راه و جاده سازی، صنایع هواپیمایی نام برد.

در کشاورزی از پلاستوفوم ها برای کشت بدن خاک استفاده می کنند.

استفاده از پلاستوفوم ها در راه و جاده سازی به منظور جلوگیری از یخ زدگی سطح زیر جاده ها استفاده می شود.

کاربرد پلاستوفوم در هواپیماسازی نیز برای عایق نمودن صدا می باشد.

در ورزش نیز برای دوچرخه سواری، موج سواری و … استفاده دارد.

استفاده های دیگر از یونولیت یا پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

عایق نمودن در برابر سرما و گرما

عایق نمودن از نظر صدا

خانه های پیش ساخته

زیرسازی راه و جاده ها به منظور جلوگیری از یخ زدگی

سرد خانه ها و صنعت یخچال سازی

سقف کاذب و لوح نما

وسایلی برای نجات غریق ها و وسایل شناور روی آب

بسته بندی مواد غذایی و غیره.

ویژگی یونولیت یا پلاستوفوم عایق حرارت و برودت

اولین ویژگی یونولیت یا پلاستوفوم ها برش در سایزهای مختلف می باشد.

بیش از 30 درصد استفاده از بتن را کاهش می دهد.

مصرف فولاد را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.

نیازی به قالب بندی خاصی ندارد.

مصرف گچ و خاک را به میزان زیادی کاهش می دهد.

در مقابل آتش سوزی عایق است.

از نظر حمل و نقل آسان است.

با توجه به عایق برودتی می تواند کاهش انرژی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و همچنین می تواند هزینه تهویه را نیز حذف کند.

در برابر آب و رطوبت شکل ظاهری فوم ها تغییری نمی کند.

به دلیل عایق صدا بودن می تواند در مراکز درمانی و یا ساختمان ها رفاه بیشتری رابرای ساکنین فراهم کند.

در برابر زلزله نیز می تواند از تخریب سقف و حوادث ناشی از آن را کاهش می دهد.

از نظر ظاهری یونولیت یا پلاستوفوم عایق حرارت و برودت باید چه شکلی باشد؟

برای استفاده از پلاستوفوم ها در ساختمان باید ظاهری یکدست و صاف داشته باشد و همچنین بین دانه های تشکیل دهنده فاصله وجود نداشته باشد.

باید حتما کند سوز بودن و نام تولید کننده بر روی آن ها درج شده باشد.

همچنین چگالی محصول بر بلوک هایی که از کارخانه می آیند نوشته شده باشد.

رعایت ضوابط فنی در استفاده از بلوک های پلاستوفوم عایق حرارت و برودت و یونولیت ها در ساختمان

در صورتی می توان از بلوک های پلاستوفوم در صنعت ساختمان سازی و غیره استفاده کنیم که ضوابط فنی پیشنهادی توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تایید شده باشد.

بنابراین بسیار مهم است که مواردی مانند مقاومت در برابر آتش، مقاومت مصالح، دانسیته و شکل ظاهری بلوک ها نتیجه ای قابل قبولی از نظر مراکز فنی ساختمان سازی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید یونولیت در رودسر

خرید یونولیت در رودسر

خرید یونولیت در رودسر با هدف کاهش هزینه ها و افزایش سرعت اجرایی کارها و پروژه های گوناگون انجام می شود و نتایج خوبی به

مشاهده »
خرید یونولیت در پردیس

خرید یونولیت در پردیس

خرید یونولیت در پردیس و استفاده از آن در ساختمان سازی می تواند پیشرفت زیادی را در زمینه ساخت و ساز ایجاد کند. یونولیت که

مشاهده »
خرید یونولیت در ورامین

خرید یونولیت در ورامین

خرید یونولیت در ورامین را از کارخانه های بزرگ و معتبر که بر اساس استانداردها و اصول لازم به تولید این محصول اقدام می کنند،

مشاهده »